Rodzinny Piknik Sportowy z Fundacją LOTTO

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Fundacja Akademickiego Związku Sportowego z siedzibą w Warszawie, ul. Kredytowa 1A – jako Administrator Danych Osobowych informuje o celach, sposobach i zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych. Zgodnie z art. 13 RODO oraz z partykularną zasadą szacunku dla prywatności opisujemy, jakie Państwa dane przetwarzamy, jakie podstawy prawne przetwarzania wykorzystujemy, jak długo przechowujemy Państwa dane oraz czy i komu je udostępniamy.

Sposoby przetwarzania danych osobowych

Przetwarzane przez nas dane osobowe przechowujemy w formie elektronicznej: na serwerze, a także w komputerach oraz w formie papierowej. Dane są przez nas odpowiednio zabezpieczane zgodnie z RODO, rozporządzeniami krajowymi o zachowaniu bezpieczeństwa informacji oraz normami z rodziny ISO 27001.
Podmioty, które do realizacji usług potrzebują przetwarzać administrowane przez nas dane osobowe są na podstawie umowy powierzenia danych osobowych zobowiązane do wprowadzenia ochrony co najmniej równej tej, którą sami wprowadziliśmy.

Cele i zasady przetwarzania danych osobowych

Jeśli szukają Państwo informacji na naszej stronie:

Zbieramy przede wszystkim Państwa adres IP za pomocą plików cookies w celu lepszego dostosowania strony do Państwa potrzeb oraz w celach statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora (RODO art.6 ust.1 lit.f). Więcej informacji o cookies znajdziecie Państwo na stronie przygodaztata.azs.pl.

Jeśli kontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem mediów społecznościowych lub poczty e-mail:

Przetwarzamy Państwa imię i nazwisko / nick oraz adres e-mail w celu odpowiedzi na wiadomość. W szczególnych przypadkach przetwarzamy również Państwa numer telefonu, o ile wybiorą Państwo taką formę kontaktu z nami. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora (RODO art.6 ust.1 lit.f). Dane są usuwane po zakończeniu korespondencji lub zamknięciu sprawy, której dotyczyła korespondencja.

Jeśli są Państwo uczestnikami zawodów oraz innych imprez sportowych, które organizujemy:

Jeśli rejestrują się Państwo na organizowane przez nas imprezy i zawody sportowe, przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do wzięcia udziału w tej imprezie. Zbieramy następujące dane osobowe: imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, numer legitymacji, oświadczenie o stanie zdrowia, zaświadczenie o zatrudnieniu na uczelni.
Dane te przetwarzamy w celu rejestracji Państwa zgłoszenia oraz przeprowadzenie kolejnych działań w ramach imprezy, m.in. tworzenia list startowych, rejestracji wyników oraz ich publikacji. Podstawą prawną przetwarzania jest art.6 ust.1 lit. e RODO, czyli realizacja zadania w interesie publicznym.
Dane osób uczestniczących w zawodach przetwarzamy do zakończenia imprezy, a następnie przez okres wyznaczony w umowie z grantodawcą do celów sprawozdawczo-kontrolnych.

Państwa prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Posiadają Państwo prawo do:
• żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych osobowych, otrzymania kopii swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, jeśli nie życzą sobie Państwo, abyśmy przetwarzali Państwo dane na postawie uzasadnionego interesu,
• w razie uznania, że dane są przetwarzane z naruszeniem prawa – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pozostałe informacje
• Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
• Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w naszych zajęciach bądź nawiązania z nami kontaktu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe skorzystanie z tych działań.
• Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane nie będą również przekazywane organizacjom międzynarodowym.
• Mogą Państwo się z nami skontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych drogą e-mailową (fundacja[at]azs.pl).